افزایش آمار اعتیاد در میان مهاجرین در شهر آتن

Standard

متأسفا نه در سالهاي اخير شاهد افزايش آمار اعتياد به مواد مخدر در شهر اتن بوده ايم

که از عمده دلايل آن ميتوان مشکلات پناهجويی، عدم امکانات شغلی و دوری از خانواده را نام برد

تصويری که مشاهده ميکنيد نشانگر وضعيت وخيم معتادين به مواد مخدر ميباشد، که از اوسوي

پليس هيچگونه برخورد جدّی با اين مسئله نميشود

1

Advertisements